header
Kontakt

KEG - Kurier Expres Grell s.r.o.

prevádzka, kontaktná adresa:
Bulharská 70
821 04 Bratislava

Sídlo(len na faktúry):
Galvaniho 12
821 04 Bratislava


tel.: +421(2) 16 101                                                                                                                                                                                                                              
fax: +421(2) 5341 1017
mob.:0905 723 213

Všeobecné prepravné podmienky


  • prepravu zásielok je možné objednavať telefonicky, mailom v pracovné dni pondelok - piatok 8:00 - 17:00 hod. na tel. čísle 02/16 101, e-mail: keg@keg.sk.
  • po 17:00 hod. a počas dní pracovného voľna poskytujeme službu           Nočný expres, a to po dohode vopred s Operátorom v pracovnom čase.
  • pri objednavaní prepravy je nevyhnutné uviesť presnú a úplnú adresu odosielateľa a príjemcu, meno a tel. číslo kontaktnej osoby, druh, hmotnosť, rozmery a hodnotu zásielky,
  • nie je možné adresovať zásielku na P.O.BOX.
  • objednavateľ je povinný poskytnuť prepravcovi správne a úplné údaje o obsahu zásielky, jej povahe a zodpovedá za škodu, ktorá by bola prepravcovi spôsobená porušením tejto povinnosti
  • zásielka musí byť včas pripravená a zabalená primerane k svojmu obsahu z dôvodu ochrany pri preprave a manipulácii
  • zásielky do zahraničia mimo EU musia byť pri preberaní kuriérom otvorené
  • v prípade uvedenia nesprávnej adresy odosielateľa alebo príjemcu, resp. v prípade ich neprítomnosti objednavateľ hradÍ 50% z celkovej ceny
  • pri čakaní, manipulácii u odosielateľa alebo príjemcu sa učtuje 0,17 €/5 Sk/min.

Tovar vylúčený z prepravy


Peniaze, šeky, ceniny, šperky, drahé kovy, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, zvieratá, tekuté farby, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy a rádioaktívny materiál, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, jedovaté, infekčné, žieravé a iné nebezpečné látky, ďalej tovar, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť pracovníkov prepravcu, prostriedky prepravcu, alebo znehodnotiť iný prepravovaný tovar, z prepravy je taktiež vylúčený tovar, ktorý je zakázaný prepravovať v zmysle platných predpisov SR.