header
Kontakt

KEG - Kurier Expres Grell s.r.o.

prevádzka, kontaktná adresa:
Bulharská 70
821 04 Bratislava

Sídlo(len na faktúry):
Galvaniho 12
821 04 Bratislava


tel.: +421(2) 16 101                                                                                                                                                                                                                              
fax: +421(2) 5341 1017
mob.:0905 723 213

Všeobecné prepravné podmienky


Tovar vylúčený z prepravy


Peniaze, šeky, ceniny, šperky, drahé kovy, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, zvieratá, tekuté farby, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy a rádioaktívny materiál, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, jedovaté, infekčné, žieravé a iné nebezpečné látky, ďalej tovar, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť pracovníkov prepravcu, prostriedky prepravcu, alebo znehodnotiť iný prepravovaný tovar, z prepravy je taktiež vylúčený tovar, ktorý je zakázaný prepravovať v zmysle platných predpisov SR.